privacy policy & copyright

Privacybeleid

Door dit Privacybeleid van Natuzzi S.p.A., van haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk het “Bedrijf”, “Natuzzi”, “wij”) te delen, hopen we u te helpen begrijpen hoe informatie nieuwe kansen kan creëren voor u, onze klanten en hopen we u ervan te verzekeren dat we verzoeken van klanten om persoonlijke informatie te beperken en te beschermen respecteren en honoreren. Indien u woonachtig bent in een land dat deel uitmaakt van de EU en/of de EER, vindt u verwijzingen naar de Europese Verordening in de tekst van dit Beleid. Als u inwoner bent van de Staat Californië, raadpleeg dan het Addendum over de California Consumer Privacy Act. Als u inwoner van Nevada bent, raadpleeg dan het Nevada Privacy Law Addendum. Deze secties geven informatie over de rechten van personen die in die rechtsgebieden wonen, conform de wet daar ter plaatse van toepassing is.

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor Natuzzi S.p.A., haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Daarom is het doel van dit Privacybeleid om u in te lichten over het soort gegevens dat we verzamelen en de manier waarop we uw gegevens beheren, om uw ervaring met onze website te verbeteren en het niveau van deelname aan de Natuzzi-gemeenschap te verhogen.

 ,

 1. Wat voor soort gegevens verzamelen we?

Natuzzi kan de door uzelf verstrekt persoonsgegevens en contactgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer:

 • u aankopen doet in één van onze winkels, op natuzzi.com of wanneer u onze applicaties gebruikt (laatstgenoemden gezamenlijk hierna aangeduid als “Websites”),
 • u een offerte of informatie over onze producten aanvraagt,
 • u zich aanmeldt voor de Natuzzi-gemeenschap,
 • u zich abonneert op onze nieuwsbrief, of
 • contact met ons hebt op sociale netwerken (hierna gezamenlijk aangeduid als “Gegevens”)

Om informatie op te vragen en/of om de registratieprocedure in de Natuzzi-gemeenschap te voltooien, moeten alle gegevens die zijn gemarkeerd met een asterisk in de respectieve formulieren worden ingevuld.

 ,

 1. Aanvullende gegevens

Wanneer u onze Websites bezoekt, verzamelen wij (of onze serviceproviders) informatie over het gebruik van onze Websites, in het bijzonder: het adres van uw internetprovider, uw locatie op basis van het Internet Protocol-adres (“IP”), het domein van de website of de advertentie van waar u bent doorverwezen, de browser die u gebruikt, evenals uw klikken en activiteiten op onze Websites. We gebruiken deze informatie om te begrijpen hoe we onze websites bruikbaarder en gebruiksvriendelijker kunnen maken voor onze klanten en om u advertenties te bieden die voor u interessant zouden kunnen zijn. Klikt u hier ,als u wilt weten hoe u dit type advertentie kunt uitschakelen. We bieden gebruikers die onze websites bezoeken via een IP-adres uit de Europese Unie geen advertenties aan waar wij belang bij hebben.

Met uw toestemming kunnen we ook de volgende gegevens verzamelen:

 • Optionele informatie die u ons toestaat te gebruiken door het invullen van inkooporders, offerteaanvragen en het registratieformulier bij de Natuzzi-gemeenschap, informatie die we kunnen verkrijgen door te onderzoeken hoe het contact tussen u en ons verloopt, via e-mails en nieuwsbrieven, evenals via onze websites en apps, om dit te doen, kunnen we tools gebruiken die door onszelf of door derden zijn ontwikkeld (raadpleeg voor meer informatie hun Privacybeleid), uw aankoopvoorkeuren, inclusief informatie met betrekking tot uw aankopen bij Natuzzi of door u opgevraagde offertes, informatie die door u wordt gedeeld via de sociale netwerken waarbij u zich bent aangemeld.

 ,

 1. Waarom verwerken wij uw gegevens en op welke rechtsgrondslag doen wij dat?

Zodra toestemming is gegeven, kunnen we uw gegevens gebruiken voor sommige of alle van de volgende doeleinden:

a) om u nieuwsbrieven, informatie over aangeboden producten en diensten, speciale aanbiedingen en enquêtes te sturen. We kunnen u bijvoorbeeld e-mails, rechtstreekse berichten (bijvoorbeeld SMS- of Whatsapp-berichten) en promotiemateriaal per post sturen, of één van onze medewerkers telefonisch contact met u laten opnemen.

b) om uw voorkeuren en de manier waarop u contact met ons hebt te analyseren. Meer specifiek, om uw smaak en interesses met betrekking tot onze producten en diensten te begrijpen, kunnen we - ook door het gebruik van automatische systemen en externe dienstverleners - de informatie die u ons verstrekt via inkooporders en offerteaanvragen onderzoeken, de producten die de afgelopen tien jaar in onze winkels zijn gekocht, uw interesse in de e-mails, advertenties en nieuwsbrieven die we u sturen, de frequentie van uw bezoeken aan onze websites, de manier waarop u onze apps gebruikt en de interactie met onze profielen op sociale netwerken (bijv. Facebook, Instagram en Pinterest). Raadpleeg voor meer informatie over de gegevens die wij mogelijk verkrijgen als gevolg van het verkeer op onze websites en/of apps de betreffende documentatie over privacy. Ten slotte kunnen we uw profiel ondersteunen met statistische informatie die we op legitieme wijze uit andere bronnen kunnen verkrijgen: deze informatie kan betrekking hebben op de plaats waar u woont (bijv. demografische informatie, geografische gegevens, enz.) of het apparaat waarmee u communiceert met ons.

Dit type activiteit mag in geen geval juridische gevolgen voor u hebben of een aanzienlijk persoonlijk effect hebben. Als u het informatieaanvraagformulier heeft ingevuld, gebruiken we uw gegevens bovendien:

c) om u de gevraagde informatie te verstrekken,

En als u het registratieformulier voor de Natuzzi-gemeenschap hebt ingevuld, zullen wij uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken, onder meer door middel van elektronische middelen:

d) om uw deelname aan de Natuzzi-gemeenschap te beheren. Uw gegevens worden gebruikt om u kortingen en andere voordelen aan te bieden die van tijd tot tijd beschikbaar zullen worden gesteld. Meer in het algemeen zullen ze worden gebruikt om contractuele en administratieve verplichtingen na te komen.

Registratie bij de Natuzzi-gemeenschap is optioneel, noch de registratie, noch het verzoek om informatie is op enigerlei wijze afhankelijk van uw toestemming voor de verwerking van gegevens voor de doeleinden genoemd bij punt a) en b).

Deze activiteiten stellen ons in staat om u onze online en in-store verkoop- en ontwerpdiensten aan te bieden, transacties efficiënter te verwerken, verzendingen te versnellen, u promoties, prijsvragen en andere mogelijkheden aan te bieden en u uiteindelijk een hoger niveau van klantenservice te bieden.

 ,

 1. Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke?

De Verwerkingsverantwoordelijke is Natuzzi S.p.A., waarvan de contactgegevens hieronder worden vermeld.

 ,

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden van de gegevensverwerking na te streven. Uiteraard kunt u op elk moment vragen om persoonlijke informatie te laten verwijderen, door simpelweg het volgende online verzoek te sturen. Voor meer informatie over uw recht op verwijdering van gegevens onder de wetgeving van de staat Californië, verzoeken wij u het onderstaande gedeelte “California Consumer Privacy Act Addendum” te raadplegen.

Met betrekking tot de Natuzzi-gemeenschap worden uw gegevens bewaard voor de tijd die nodig is om uw deelname aan de Natuzzi-gemeenschap te beheren. In het geval dat u besluit de Natuzzi-gemeenschap te verlaten, worden uw gegevens binnen 30 dagen verwijderd.

Wij bewaren uw gegevens ook na genoemd verzoek tot verwijdering voor langere periodes en voor bepaalde doeleinden, in al die gevallen waarin wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of indien nodig ter bescherming van onze rechten voor bepaalde commerciële verplichtingen. Wanneer we bijvoorbeeld uw betalingen verwerken, bewaren we betalingsgegevens voor langere perioden, zoals vereist voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden. Bekijk de specifieke redenen waarom we sommige gegevens voor langere perioden kunnen bewaren:

 • Beveiliging, fraude en preventie van misbruik - om u, geïnteresseerde derden en ons te beschermen tegen fraude, misbruik en ongeoorloofde toegang.
 • Bijhouden van administratie - wanneer u een betaling aan ons doet, zijn we vaak verplicht om informatie lange tijd te bewaren voor boekhouding, geschillenbeslechting en naleving van belasting-, anti-witwas- en andere financiële voorschriften (informatie over uw aankopen wordt bewaard voor verwerking niet langer dan 10 jaar vanaf de datum van verzameling).
 • Naleving van wettelijke en toezichthoudende (prudentiële) eisen - om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, juridische procedures, legitieme verzoeken van uitvoerende instanties, indien vereist en beheerst door onze servicevoorwaarden, inclusief onderzoeken naar mogelijke overtredingen.
 • Rechtstreekse communicatie met ons - als u rechtstreeks met ons hebt gecommuniceerd, via kanalen voor klantenondersteuning, evaluatievragenlijsten of foutmeldingen, kunnen we deze communicatie bijhouden (in ieder geval niet langer dan 12 maanden vanaf de datum van verzameling).

 ,

 1. Aan wie zullen wij uw gegevens doorgeven

Voor administratieve doeleinden zouden we uw gegevens bekend kunnen maken aan onze dienstverleners (bijv. IT-diensten). Als u zich heeft aangemeld bij de Natuzzi-gemeenschap, kunnen we uw gegevens bekendmaken aan bedrijven - inclusief buitenlandse bedrijven - die de winkels beheren die deelnemen aan het Natuzzi-gemeenschap-initiatief, evenals aan autoriteiten, instanties, overheidsinstanties en rechtshandhavingsinstanties, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Een volledige lijst van onze externe dienstverleners en winkels die deelnemen aan het Natuzzi-gemeenschap-initiatief zal beschikbaar worden gesteld na een speciaal schriftelijk verzoek aan de onderstaande contactpersonen.

 ,

 1. Hoe wordt de overdracht van uw gegevens naar niet-EU-landen geregeld?

Sommige van de hierboven genoemde externe serviceproviders zijn mogelijk gevestigd in landen buiten de EU. In het geval van overdracht van uw gegevens naar het buitenland dat niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming garandeert als in de EU, zullen wij ervoor zorgen dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de geldende wetten, dit betekent dat u, indien nodig, uw voorafgaande toestemming moet verkrijgen, of door het nemen van een andere passende maatregel om hetzelfde niveau van bescherming van de overgedragen gegevens te garanderen, met inbegrip van de bepaling van modelcontractbepalingen op het model van het sjabloon van de Europese Commissie dat is ingevoerd bij Besluit nr. 2010/87/EG van de Commissie zelf https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1728496.

 ,

 1. Uw rechten die voortvloeien uit de AVG-verordening (EU, EER en VK)

Elke organisatie die goederen of diensten aanbiedt aan een burger die woonachtig is in een land dat behoort tot de EER (Europese Economische Ruimte) is onderworpen aan de AVG-verordening (EU) 2016/679. Als u inwoner bent van een land van de EER (of het VK), heeft u recht op:

 • toegang tot uw gegevens om wijziging of annulering van deze gegevens aan te vragen,
 • aanvragen van beperkingen op gegevensverwerking,
 • bezwaar maken tegen het gebruik dat wij van uw gegevens maken, en
 • vragen om een kopie van uw gegevens naar u te sturen.

 ,

 1. Rechten van de belanghebbende

Recht op toegang

U heeft het recht om bevestiging te krijgen of uw gegevens al dan niet zijn verwerkt. Als dat het geval is, hebt u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op de informatie in dit Privacybeleid.

Recht op wijziging

U hebt het recht om zonder onnodige vertraging te vragen om wijziging van uw eventuele onjuiste persoonsgegevens.

Recht op gegevensverwijdering

U hebt het recht om zonder onnodige vertraging te vragen om verwijdering van alle persoonsgegevens die naar u verwijzen, om één van de volgende redenen:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig nadat het doel is bereikt waarvoor ze zijn verzameld,

b) u heeft uw toestemming voor de verwerking van gegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking,

c) u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van de gegevens en er zijn geen andere legitieme redenen om door te gaan met de verwerking,

d) uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt,

e) uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt het recht op beperking van gegevensverwerking in de volgende gevallen:

a) als u ons meedeelt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, zullen we de verwerking ervan beperken voor de tijd die nodig is om de controles door de verwerkingsverantwoordelijke uit te voeren,

b) als de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u verzet zich tegen de verwijdering, in plaats van een beperking van het gebruik van de gegevens te vragen,

c) ook wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden, kunnen dezelfde gegevens nog steeds nodig zijn om een recht in een gerechtelijke procedure te verifiëren, uit te oefenen of te verdedigen,

d) als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens en in afwachting bent van controles op de rechtmatigheid van onze redenen om door te gaan met de verwerking.

Recht van bezwaar (tegen verwerking)

U hebt het recht om - op elk moment - bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, met inbegrip van profileringsactiviteiten met betrekking tot marketing.

Recht op overdraagbaarheid ,

U hebt het recht om een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens die door ons zijn verzameld in een bruikbaar en begrijpelijk formaat, dat kan worden ingezien door het gebruik van elektronische apparaten. U hebt ook het recht om dergelijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken zonder de toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke die de gegevens aan u heeft verstrekt, in de volgende gevallen:

a) de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming of een contract, en

b) de gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde systemen.

U hebt het recht om de directe overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te krijgen, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is en alleen op speciaal verzoek.

 ,

 1. Hoe kunt u uw voorkeuren wijzigen of uw toestemming (voor behandeling) intrekken?

U kunt - op elk moment - uw toestemming voor de verwerking van gegevens voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in de punten a) en b) van sectie 3 controleren, wijzigen of intrekken. U kunt ook aangeven dat u geen commerciële informatie meer wenst te ontvangen via e-mail en/of rechtstreekse berichten. Je kunt op elk moment besluiten de Natuzzi-gemeenschap te verlaten. U kunt hiervoor eenvoudig contact opnemen met Natuzzi S.p.A. of met de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming Verwerking op [email protected].

 ,

 1. Hoe kunt u contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke of met de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming om uw rechten uit te oefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar de Verwerkingsverantwoordelijke en/of naar de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming naar de volgende adressen:

Verwerkingsverantwoordelijke:

Natuzzi S.p.A.
Via Iazzitiello, 47
70029 Santeramo in Colle (BA)
Italië
Gecertificeerd e-mailadres: [email protected]

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Protection Trade Srl
Via Giorgio Morandi, 22
04020 Itri (LT)

 ,

 1. Hoe kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten?

Als uw rechten die voortvloeien uit de AVG-verordening vertragingen, beperkingen of buitensporige toepassingen door de Verwerkingsverantwoordelijke hebben ondervonden, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of rechtstreeks contact opnemen met de autoriteit op het volgende adres:

Garante per la Protezione dei Dati Personali [Toezichthouder voor gegevensbescherming]

Piazza Venezia 11
00187 - Rome
Italië
Fax: (+39) 06.69677.3785
Tel: (+39) 06.696771
E-mail: [email protected]
Gecertificeerd e-mailadres: [email protected]

 ,

 1. Wijzigingen aan het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk bijwerken of wijzigen. Uw rechten mogen echter niet worden aangetast door de wijzigingen. In het geval van wijzigingen die de bescherming van uw persoonsgegevens beperken of van invloed zijn op uw rechten zoals beschreven in deze versie, zullen we uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen voordat uw gegevens worden verwerkt onder het nieuwe beleid. Uw rechten om de Natuzzi-gemeenschap te verlaten en uw toestemming en voorkeuren te wijzigen, zijn in ieder geval gegarandeerd.

In ieder geval nodigen wij u van tijd tot tijd uit om de meest recente versie van het Beleid te raadplegen.

Laatste update: 8 maart 2022

 ,

 ,

Cookies

 ,

Informatie  ,

Deze informatie is opgesteld in overeenstemming met de Europese verordening nr. 679/2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens (hierna ook “Reglement” genoemd), voor alle gebruikers van onze Websites. De informatie is alleen van toepassing op Natuzzi S.p.A., de gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen en hun respectievelijke websites en apps. Natuzzi is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor andere websites waarnaar u mogelijk wordt doorverwezen door op de links op de Website te klikken.

 ,

De Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die worden verwerkt na het raadplegen van onze website is Natuzzi S.p.A. (hierna ook de “Vennootschap” of “Natuzzi” genoemd), met maatschappelijke zetel in Via Iazzitiello, 47 - Santeramo in Colle (BA).

 ,

De Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

De Verantwoordelijke voor gegevensbescherming is Protection Trade S.r.l., met maatschappelijke zetel in Via Giorgio Morandi 22, Itri (LT), en e-mailadres: [email protected]

 ,

Plaats, doel en communicatie met betrekking tot gegevensverwerking

De verwerking van de gegevens die zijn verkregen in verband met de diensten die op onze Websites worden aangeboden, vindt plaats in bovengenoemde kantoren van het Bedrijf, door medewerkers van Natuzzi en medewerkers die naar behoren zijn gemachtigd om de verwerking uit te voeren. De gegevens die via de website zijn verkregen, kunnen worden doorgegeven aan personen die de website beheren, of aan IT-serviceproviders die door de gegevensbeheerder worden gebruikt om de door gebruikers gevraagde diensten te verlenen, evenals aan personen wiens recht op toegang tot de gegevens voortvloeit uit de bepalingen van de wet en/of regelgeving. De persoonsgegevens die worden verstrekt door gebruikers die informatie hebben gevraagd over producten (verzoeken om informatie, antwoorden op vragen, enz.) of voor andere communicatie, worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde dienst te verlenen en worden alleen aan derden verstrekt als dit voor hetzelfde doel noodzakelijk is.

 ,

Soorten gegevens die worden verwerkt

Navigatiegegevens. Wanneer u door onze Websites navigeert en er actief op bent, kunnen we technologieën gebruiken voor het automatisch verzamelen van gegevens met betrekking tot uw apparaten, activiteiten en navigatiepaden, waaronder: (a) gedetailleerde informatie over uw bezoeken aan onze Websites en andere communicatiegegevens, evenals de bronnen die u bezoekt en gebruikt op onze websites, en (b) informatie betreffende uw computer en internetverbinding, inclusief IP-adres, besturingssysteem en browsertype, URI (Uniform Resource Identifier) adressen van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (positief resultaat, fout, enz.). De informatie die we automatisch verzamelen zijn vaak statistische gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, maar we kunnen deze bewaren of associëren met persoonlijke informatie die we op andere manieren verzamelen of van derden ontvangen. Ze helpen ons de website te verbeteren en een betere en meer persoonlijke service te bieden door ons in staat te stellen informatie over uw voorkeuren op te slaan, onze website aan te passen aan uw persoonlijke interesses en u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Bovendien zouden deze gegevens gebruikt kunnen worden om de verantwoordelijkheid vast te stellen in gevallen van computercriminaliteit tegen de website.

 ,

Vrijwillig verstrekte gegevens door de gebruiker

De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar het adres dat op de website wordt vermeld, leidt tot de daaruit voortvloeiende verkrijging van het adres van de afzender, dat nodig is om op het verzoek te reageren, en alle andere persoonlijke informatie in de communicatie.

Specifieke beknopte informatie zal geleidelijk worden gerapporteerd of getoond op de pagina's van de Website voor bepaalde diensten die op aanvraag beschikbaar zijn.

neem contact met ons op

voornaam*
achternaam*
e-mail*
postcode*
adres*
woonplaats*
bericht
Bericht verzonden. Dank u.
volg ons